فاتولز – جدیدترین ابزار رایگان وبمستر

نصب و تعمیر آیفون تصویری در تهران _ ایران کوماکس

  • ۶۲۸

در روزگار نه چندان دور برای درب زدن و آگاه کردن صاحب خانه از شیوه های سنتی استفاده می کردند آنها هیچ گونه ارتباط تصویری از کسی که پشت در حیاط قرار داشت نداشتند تنها راه حل تشخیص فرد پشت در برای افراد داخل منزل به کار بردن کوبه وحلقه بود. کوبه و حلقه برای در زدن استفاده میشد و دو صدای متفاوت بم و زیر داشت. وقتی مردی از کوبه برای در زدن استفاده می کرد افراد داخل منزل متوجه میشدند که فرد پشت در آقا است، بنابراین یک مرد برای باز کردن در اقدام می کرد و به همین صورت وقتی خانمی از حلقه استفاده می کرد یک زن برای باز کردن در قدم بر میداشت. اگر آنها تصویر شخص پشت در را میدیدند نیازی به درست کردن کوبه و حلقه نبود. با گذشت زمان زنگ اخبار به جای کوبه و حلقه استفاده شد و بعد از آن آیفون صوتی جای زنگ اخبار را گرفت امروزه آیفونهای تصویری در مدلهای مختلف با امکانات متنوع به سادگی تصویر و صدای افراد بیرون منزل پشت درب را به صاحب خانه ارائه میدهد و حتی قابلیتهای دیگری نظیر ضبط تصویر مراجعه کنندگان را برای صاحب این امکانات به ارمغان آورده است.

 آیفون صوتی یا اف اف : آیفونهای صوتی فقط برای خبردهی و انتقال صدا و در بازکن کاربرد دارد انواع این آیفون ساده و مجهز به ارتباط داخلی اینترکام  است

آیفون تصویری علاوه  بر انتقال صدا قابلیت انتقال تصویر به صورت سیاه ـ سفید یا رنگی نیز دارد. این آیفونها از نظر انتقال تصویر در دو نوع آنالوگ و دیجیتال متداول است مدلهای آیفون دیجیتال قابلیت ضبط

اجزای آیفون  : هر آیفون تصویری از چند جزء اصلی تشکیل شده است. 1- صفحه کلید پنل ورودی 2- کابل مخصوص ارتباطات آیفون تصویری  3-  دوربین آیفون 4- دستگاه تغذیه و کنترل مرکزی و قفل بازکن 5- گوشی و صفحه نمایش

نکات مهمی که در نصب پنل آیفون تصویری باید مدنظر باشد به شرح زیر است: مقاوم بودن در برابر نفوذ آب ـ مقاوم بودن در برابر گرد و غبار ـ مقاوم بودن در برابر نور خورشید برای حفاظت و دوام بیشتر پنلها از قاب مخصوص استفاده میشود. بعضـی از آیفونهـا بـه جـای شسـتی زنـگ روی پنل ورودی از صفحـه کلیـد مشـترک بـرای همـه واحدها اسـتفاده می کنند.

محل نصب پنل آیفون تصویری : پنـل آیفـون تصویری در ورودی سـاختمان و به شـکلی نصب میشـود که ارتفاع لنز دوربین از سـطح تمام شـده زمین 145 سـانتیمتر ارتفاع داشـته باشـد، این پنـل بـا درجـه حفاظـت145 IP بـه نحـوی بایـد نصـب شـود تـا در برابـر غبار و رطوبـت غیرقابـل نفوذ باشـد. پنل آیفـون باید بتوانـد در درجه حـرارت C °10 - تـا C °55 - مقاوم باشـد )شـکل 5.) بعضـی از پنلهـا مجهـز بـه سیسـتم اعلام ضـد سـرقت و آژیـر یـا شاسـی زنگ یـک واحد مسـکونی هسـتند. ب( نکات اجرایی نصب قوطی آیفون تصویری قوطـی آیفـون تصویـری را زمانـی بایـد نصـب کنیـد که دیـوار بیـرون منزل سـنگ و یا آجرنما نشـده اسـت به نحوی‌کـه لبـه خارجـی قـاب آیفـون بـا لبـه سـنگ یـا آجـر ممـاس شـود. در ضمـن داخـل و پشـت مهرههای قوطـی پنـل را کـه محـل نصـب پیـچ بـرای بسـتن پنل اسـت با چسـب کاغـذی و هر وسـیله دیگـری حفاظت کنیـد تـا دوغـاب سـنگکاری یا سـیمان بندکشـی آنهـا را مسـدود نکند.

کابل مخصوص آیفون تصویری :  به عنوان رابط بین پنل ورودی، منبع تغذیه، گوشی و صفحه نمایش و قفل باز کن است.کابلهای آیفون تصویری از نوع فویلدار و در دو سطح مقطع 4/0 و6/0 میلیمتر مربع عرضه میشوند. کابل آیفون مانند تلفن در زوج سیمهای 20،15،10،6،5،4،3،2 زوج تولید و ارایه میشود. فویل مخصوص داخل کابل باعث جلوگیری از نویز و اختالل در صدا و تصویر آیفون میشود )شکل 6.) نکات اجرایی کابل کشی آیفون تصویری برای انتخاب نوع کابل و تعداد زوج سیم برای آیفون به معلومات زیر نیاز است: 1- تعداد طبقات 2- مدل و نوع آیفون 3- روش لوله گذاری ً بـا افزایـش طبقـات سـاختمان تعـداد زوج سـیمها افزایـش می یابد. بهتر اسـت مسـیر آیفون هـر واحد معمـوال تـا جعبـه کششـی )اتصـال( اصلـی طبقه همکف مجـزا باشـد. اما میتـوان از جعبه تقسـیم اصلی تـا پنل جلوی در از یـک کابل مشـترک اسـتفاده کرد. بـرای محاسـبه تعـداد سـیم آیفـون تصویـری از جعبه تقسـیم پارکینگ یـا همکف تا پنـل جلـوی در میتوان از رابطـه 4)+4*n(اسـتفاده کـرد. در ایـن رابطـه n تعـداد واحدها و عدد 4 تعداد رشـته سـیم اسـت. مث ًلا در یک سـاختمان 3 واحـدی از جعبـه تقسـیم تـا پنـل حداقـل باید16( =3*۴+)۴ رشـته سـیم بـه پنل برده میشـود. یـک کابـل 8 زوج بـرای ایـن کار کافـی اسـت )بـرای سیمکشـی پنـل تـا جعبه تقسـیم نیـازی به سیم کشـی با کابـل مجـزا نیسـت وچون مسـیر ثابت اسـت از یـک کابل میتـوان اسـتفاده کرد(. بـرای ایجـاد مسـیر رزرو میتـوان از یـک کابل 10 زوج نیز اسـتفاده کرد. دو رشـته سـیم نیز از پنل بـرای در باز کن )هم راسـتای لوالی در( سـیم کشـی میشـود. سیم کشـی قفل برقی به تعداد سـیم بیشـتری نیاز دارد. اگـر تمایـل داشـته باشـید توسـط ریمـوت در باز کـن بتـوان در ورودی را نیـز باز کرد باید ۴ رشـته سـیم تلفن از محـل نصـب جعبـه فرمـان جـک به داخـل جعبه تقسـیم ورودی سـیم آیفـون طبقات سیم کشـی کنید. 

دوربین آیفون : وظیفـه دوربیـن  انتقـال تصویـر از پشـت در بـه داخـل سـاختمان بـرای نمایـش در صفحـه در دو نـوع نمایشـگر آیفـون اسـت. ایـن دوربینهـا »سـیاه و سـفید« و »رنگـی« موجـود هسـتند. 

زاویه و قدرت دید دوربین آیفون  : بـا لنـز یـا بـدون لنز ارائـه میشـود از طرفـی بعضـی از ایـن دوربینها دوربینهـای آیفـون تصویـری معمـوال از نـوع میکروفـن دار )بـا صـدا( یـا بـدون میکروفـن )بیصـدا( مورد اسـتفاده قـرار میگیرنـد. دوربینهـای اسـتفاده شـده در آیفـون تصویـری دارای دو زاویـه دیـد »معمـول« و »باز« هسـتند. در نمونه زاویـه دیـد معمولـی محـدوده دید دوربینـی 77 درجـه و در نوع باز ایـن زاویـه برابـر بـا 92 یـا 135 درجـه بـوده و محدوده بیشـتری از فضـای جلـوی ورودی سـاختمان را نشـان میدهـد. ایـن دوربینها بایـد مجهـز به نـور مادون قرمز برای دید در شـب و سیسـتم تنظیم خـودکار نـور1 باشـند بـه طوری کـه در نور تمـام مواقع شـب و روز بـا حداقـل شـدت از 1 /0 لوکـس2 یـک تصویر واضح و روشـن روی صفحـه نمایش دیده شـود.

منبع تغذیه قفل بازکن : این قسمت شامل منبع تغذیه، قفل بازکن و ارتباط با در ورودی است منبـع تغذیـه آیفـون تصویـری بـرای ایجـاد مـدار مکالمـه و زنـگ اخبـار بـا اسـتفاده از ترانسـفورماتور مبـدل کاهنـده و مـدار الکترونیکـی، ولتـاژ 220 ولـت بـرق شـهر را بـه 12 ولـت متنـاوب در بازکن( و 12 ولـت مسـتقیم )مکالمـه تبدیـل می کنـد. البته صفحـه نمایـش تغذیـه جداگانه داشـته و مسـتقیم به بـرق شـهر متصـل میشـود.

قفل درب بازکن : بازکن زنجیـردار، بـدون زنجیـر و یـا از نـوع مغـزی قفـل هسـتند. این قفلهـا باید بـه گونهای قفـل بازکنهـا معمـوال طراحـی و نصـب شـود کـه بـر اثر ضربـه به در باز نشـود.

مراحل لوله کشی و سیم کشی دربازکن صوتی یا تصویری : 1ـ گوشـی آیفـون در محـل مناسـبی از هـر واحـد مسـکونی نزدیـک ورودی واحد یا آشـپزخانه قـرار میگیرد الزم اسـت از محـل نصـب گوشـی ورودی اصلـی سـاختمان یعنـی محلـی کـه بعـدا قوطـی پنـل آنجـا قـرار میگیـرد، لولـهای مسـتقیم بـرده و نصـب شـود. الـف( گوشـی درازکنهـای تصویـری کـه دوشـاخه برقـی دارنـد. در نزدیکـی محـل نصـب گوشـی، در واحـد مسـکونی بایـد تغذیـه برقـی در نظـر گرفـت. ب( در صورتـی کـه گوشـی واحـد تـا آشـپزخانه فاصلـه زیادی پیـدا کرده اسـت ِ در صـورت پیش ِ بینی ِ گوشـی ِ اضافـی، تحـت ِ عنـوان اینتـرکام، لوله مربوط به آن گوشـی واحد تا آشـپزخانه )محل گوشـی اینتـرکام( را نصب نماییـد تـا بعـدا در صـورت نیاز به گوشـی اینتـرکام مجبور به سیمکشـی روکار نشـوید. 2ـ برای تغذیه پنل یک خط تغذیه از برق مشترک ساختمان در نظر بگیرید. 3ـ لولـهای نصـب کنیـد کـه قوطـی پنـل را بـه دسـتگیره درب و محـل قـرار گرفتن زنجیـر قفـل درب بازکن مرتبـط کند.

سیم کشی در بازکن صوتی یا تصویری:  بـا توجـه بـه بندهـای بـاال بـرای ایـن منظور بایـد از کابـل 3 زوج برای لوله کشـی در بنـد 1 ،برای بنـد 2 کابل دو زوج و بـرای بنـد 3 از سـیم یـا کابـل دو رشـته با مقطـع 5/1 یا 5/2 اسـتفاده کرد.

سیم پنل صوتی : هر پنـل صوتی از یک مـدار مکالمه و یک مدار خبر تشـکیل شـده اسـت مطابق بـا شـکل زیـر امـا ایـن مدار سـاده به تنهایـی کارایـی الزم را نـدارد زیرا 1ـ با برداشـتن گوشـی و دهنی از سـر جـای خود مـدار مکالمـه و خبر باید فعال شـود. در صـورت توسـعه مـدار و وجـود واحدهـای دیگـر بایـد با برداشـتن گوشـی امکان شـنود مکالمـات واحدهای دیگـر میسـر نباشـد. ایـن خواسـته در پنلهـای صوتـی قدیمیبـا کلیدهـا و بهصـورت الکترومکانیکـی انجـام میشـد امـا امروزهایـن وسـایل کاملا الکترونیکـی شـده اند و هنـگام نصب و سیم کشـی فقـط بـا ترمینالهایی روبـرو هسـتیم کـه آنهـا را سیمکشـی میکنیم.

 

در شبکه های اجتماعی

برچسب ها

تماس با ما

برای ارتباط با ما می توانید از راه های زیر استفاده نمایید:

  • تلفن ثابت: 44532305
  • فکس: 44562055
  • تلفن همراه :09961880677
  • ایمیل: commaxservice@gmail.com
  • آدرس دفتر مرکزی :ستارخان مجتمع تجاری آریا (خدمات سراسر تهران)